Виховна діяльність | Дружній клас
Дружній клас

Мета: сприяти згуртуванню колективу, покращенню мiжособистiсних вiдносин; сприяти розвитку творчих здiбностей учнiв, формувати навички спiвпрацi, вiльного висловлювання почуттiв, аналiзу ситуації вiльного висловлювання і вiдстоювання своєї думки, акумулювання iдеї за короткий проміжок часу; виховувати почуття групової належностi, децентрацiї, поваги до особистостi, дружби, відповідальності за себе й iнших.

Обладнання: бланки для роботи аналiтикiв, творчих груп, друкованi завдання, чистi аркушi для групового портрету класу, колажу, мозкової атаки, голосування; журнали для колажу, пластилiн, кольоровий папiр, кольоровий картон, клей, ножицi; скринька, пiднос; дошка, крейда, ватман, соцiометричнi данi класу, магнiтофон, скотч, правила тренiнгу.

ВЗАЄМОВIДНОСИНИ В НАШОМУ КЛАСI

Мета: визначення вихiдних даних, прийняття учнями правил, налаштування на роботу щодо взаємовiдносин у колективi.

Хiд роботи

 1. Вступне слово. Мотивацiя

Нiщо не цiниться так високо в життi, як справжня дружба, єдiсть групи i почуття належності до неї — групи своїх товаришiв, однодумцiв. Це — частина тебе, твого iмiджу Чи потрiбно докладати зусиль для побудови справжнього колективу, чи вiн складеться сам собою? Хто вiдповiдальний за згуртування класу? Хто створює його обличчя? Хто «робить погоду» у колективi? Для чого вiн потрiбен? Чи залежить щось вiд мене самого? Як ми можемо назвати свiй клас? Що треба робити для того, щоб називати його дружним, рiдним, найкращим?
На ці та iншi питання нам треба разом дати вiдповiдi. Наш клас — це свiт у мiнiатюрi, в якому ви навчаєтеся i водночас проживаєте спiлкування, вирiшення проблем, досягнення мети, як кожен своєї, так i колективно. Це — модель вашого спiвiснування з людьми в подальшому життi. Отже, мета наших занять — усвiдомити, який наш колектив, дізнатися про нього багато нового; дiзнатися, наскiльки ми згуртованi, визначити, що залежить вiд кожного особисто в розвитку i створеннi позитивного iмiджу класу, обмiнятися думками про цiннiсть дружби, звернути увагу на свої почуття, вiдносини з оточуючими, поставити себе на мiсце iншого, а може, декому провести. переоцiнку цiнностей, зробити вiдкриття в собi та у своїх товаришах; побачити величезнi ресурси свої i колективу, в якому живемо і навчаємося.
На дошцi записана тема «Взаємовiдносини в нашому класi». Про що ми будемо говорити? Чи подобається вам, як звучить тема?

Завдання: до останнього заняття змiнити тему так, щоб змiст залишився тим самим, а звучання стало благозвучнішим для вас, не таким офiцiйним.

Про що ми будемо говорити? Чи потрiбно це обговорювати саме у вашому класi? Чи потрiбно це вам, чи хвилює це вас? Чи будете ви в життi пишатися, що навчалися в найкращому класi, серед найкращих однолiткiв?
Не потрiбен менi друг, який видозмінюється зі мною, який повторює кожен мiй рух. Це робить набагато краще моя тiнь.

 Плутарх

2. Встановлення правил

Для проведения занять з елементами тренiнгу необхiдно виробити й узгодити правила, за якими вiдбуватиметься наша робота.
1. Щирiсть і вiдвертiсть. Виражати почуття. Не брехати — краще вiдмовитися вiд вiдповiдi, нiж вести групу до хибної думки й переiнакшувати дiйснiсть.
2. Вiдповiдальнiсть пiд час обговорення. Починати висловлювання зi слова «Я». Дотримуватися правил. Не вiдволiкатися.
З. Конфiденцiйнiсть. Не обговорювати те, що вiдбулося в групi, а також її учасникiв за межами групи.
4. Повага до iншого. Не перебивати, не ображати, не заподiювати фiзичного збитку. Не оцiнювати iнших, не говорити про присутнiх у третiй особі, а звертатися безпосередньо до них.
5. «Тут i зараз». У групi обговорюються тiльки події, що вiдбулися в цей час. Це дуже важливо.
6. Брати активну участь у роботi групи. Виражати свою думку. Повiдомляти про труднощi участi в групi.
    Пiсля того як правила зачитано, надаємо можливiсть пiти тим, хто не може чи не хоче їх виконувати.

3. Вправа «Знайомство»

Кожному учасниковi групи пропонують назвати себе власним або вигаданим iменем, записати його на бейджi i прикрiпити до одягу Тiльки назване iм’я фiгуруватиме у спiлкуваннi. Вибiр iменi говорить про те, як пiдлiток сприймас свое «Я».

4. Вправа «Комплімент»

Кожен учень по черзi говорить комплiмент сусiдовi по партi.
Обговорення:
* Чи приємно було почути комплiмент?
* Якими були вашi вiдчуття, коли ви говорили комплiменти, коли чули приємнi слова про себе?
* Що легше — дарувати комплiменти чи приймати? Чи почув хтось про себе щось нове?
* Чи часто в життi ви помiчаєте щось гарне в людинi i кажете їй про це?

5. Дiагностика

Мета: одержати вихiднi данi для порiвняння на початку i в кiнцi занять.
Існує думка, що на формування колективу впливають певною мiрою рiзнi люди: батьки, вчителi, класний керiвник, актив класу, психолог, органiзатор позакласної роботи, самi учнi. Отже, ми зараз проголосуємо щодо ролi кожного з них у формуваннi i впливi на згуртованiсть колективу.

Учнi голосують, ведучий записує данi в таблицю.
А в кiнцi занять психолог вiдкриє вам деякi секрети щодо згуртованостi нашого класу та психологiчного комфорту в ньому (маються на увазi данi соцiометричних вимiрiв — КГЗ, КСПК — коефiцiенти групової згуртованостi i сприятливостi психологiчного клiмату, їх норми).

6. Вправа «Мозкова атака»

Клас дiлиться на двi частини. Одна доводить, що у класi є колектив, iнша — що колективу немає. Продукуються факти, якi свiдчать про це. На виконання завдання обом групам дається 10 хвилин, пiсля чого вибраний спiкер зачитує думки, продиктованi групою i записанi вибраним секретарем.

7. Релаксацiя «Дихання»

Мета: опанування методiв релаксацiї.
Психолог розповiдає про значення ритмiчного дихання, про зняття напруження за допомогою дихання. Потiм пропонуються рiзнi способи використання дихання: наприклад, робити видих удвiчi довшим, нiж вдих; у випадку сильного напруження
Зробити глибокий видих i затримати дихання на 20—30 секунд.

8. Рефлексiя

Я У СВОЄМУ КЛАСI

Мета: продовження пiзнання колективу, образне визначення стадii його розвитку, створення групового портрету класу; сприяння усвiдомленню важливостi згуртування класу, пiзнання способiв ефективної взаємодiї.

1. Органiзацiйний момент

Ведучий нагадує правила тренiнгу, повiдомляє мету i план заняття.

2. Вправа «Усмiшка сусiду

Мета: психологiчне налаштування, пiдняття настрою.
Учнi дарують сусiдовi по партi найкращу, найщирiшу усмiшку.
Обговорення почуттiв i значення вправи для настрою кожного.

3. Вправа «Шосте вiдчуття»

Мета: перевiрка ступеня єдностi та згуртованостi групи.
Учасникам групи пропонують вiдповiсти на запитания, але не вiд себе, а нiби вiд усiх учасникiв групи, тобто так, як, на їхню думку, вiдповiла бiльшiсть учасникiв. Вiдповiдi школярi повиннi мовчки записувати, не називаючи жодних варiантiв уголос.

Пропоновані питания:
* Який у бiльшостi учасникiв групи улюблений день тижня?
* Яка улюблена пора року?
* Яке улюблене число?
* Яку геометричну фiгуру вибрала б група?
* Що хотiли б робити учасники групи в цей момент?
Потрiбно записати або намалювати тiльки одну вiдповiдь на запитання.
Керiвник знову зачитує питания, а школярi пiдносять руки у випадку, якщо пролунали їхнi вiдповiдi. Найбiльша кiлькiсть однакових вiдповiдей на запитання вважається думкою групи. Перевага цього завдання в тому, що школярi одразу отримують iнформацiю про ступiнь розвитку в них шостого чуття.

4. Вправа «Груповий малюнок»

У всiх учасникiв заняття на партi лежить фломастер улюбленого кольору. Ведучий проносить по рядах ватман, затримуючись на кожнiй партi по 10 секунд. У цей час учнi повиннi встигнути намалювати найперше, що прийде в голову. Таким чином ми отримаємо колективний портрет на початку серiї занять (i в кiнцi).
Обговорення групового портрету його елементiв, ходу й особливостей його створення, форм взаємодії при його малюванні, почуттiв, якi виникали під час роботи. За допомогою скотчу портрет крiпиться на дошцi, зазначається час i дата його створення.

5. Вибiр аналiтикiв

Для деяких видiв робiт, допомоги ведучому (психологу), пiдбиття пiдсумкiв кожної вправи, якi вони зачитають у кiнцi кожного й усiх занять, треба вибрати помiчникiв — аналiтикiв (у кожному класi це дiловi лiдери). Вони сiдають за окремий стiл i працюють щодо формулювання висновкiв до кожної вправи впродовж усiх занять а також над завданнями психолога.

6. Образне визначення стадiї розвитку колективу

Мета: визначити й усвiдомити стадiю розвитку колективу.
Учнi слухають характеристики кожної сходинки, якi проходить колектив у своєму становленнi вiд найнижчої до найвищої стадiї розвитку. Вибирають назву, яка, на їхню думку, найбiльш точно характеризує вiдносини в класному колективi. На дошцi прикрiплений аркуш паперу з назвами стадiй i вiдповiдними кольорами. Пiсля зачитування всiх ознак необхiдно вибрати на пiдносi вiдповiдний клаптик кольорового паперу й кинути його в скриньку. (Аналiтики пiдраховують результат.)

Послiдовнi ступенi розвитку колективу

«Піщаний насип». Придивiться до пiщаного насипу: скiльки пiщинок зiбрано разом i в той же час кожна з них сама по собi. Налетить слабенький вiтерець — i вiднесе частину пiску вбiк, розсипле його по землi. Подме вiтер сильнiший — i не стане насипу. Буває так i в групах людей. Там теж кожен, як пiщинка — i начебто всi разом, i водночас кожен сам по собi. Немає того, що об’єднувало б людей. Тут люди мало знають один одного, не наважуються, а може, й не хочуть пiти назустрiч один одному. Немає загальних iнтересiв, справ. Немає авторитетного центру. Група iснує формально, не приносячи радостi й задоволення нiкому з її членiв.

«М’яка глина». Вiдомо, що м’яка глина — це матерiал, який легко пiддається впливу, iз нього можна лiпити рiзнi вироби. У руках гарного майстра цей матерiал перетворюється на прекраслий глечик, але й може залишитися звичайним шматком глини, якщо до нього не докласти зусиль. Бiльше того, коли м’яка глина опиниться в руках нездари вона може набути невизначеної форми. У групi, яка перебуває в такому станi, помiтрi першi зусилля щодо згуртування колективу, хоч вони й несмiливi. Не все виходить в органiзаторiв, немає достатнього досвiду роботи. Скрiплюючою ланкою тут є формальна дисциплiна i вимоги старших. Вiдносини рiзнi — доброзичливі, конфлiктнi.

Учнi за своєю iнiцiативою рiдко приходять на допомогу один одному. Замкнутi приятельськi угруповання, якi мало спiлкуються одне з одним. Справжнього організатора ще немає чи його по-справжньому ще нiкому пiдтримати.

«Мерехтливий маяк». У штормовому морі маяк i досвiдченому моряку, i початкiвцю надає впевненостi: курс вибрано правильно, «так тримати!». Звернiть увагу, що маяк горить не постiйним вогнем, а перiодично викидає променi свiтла, начебто говорячи: «Я тут, я готовий прийти на допомогу!». Колектив, який формується, нацiлений на те, щоб усi йшли до спiльної мети правильним шляхом. У такiй групi переважае бажання дiяти разом, допомагати один одному, бути разом. Але бажання — це ще не все. Дружба, товариська взаємодопомога вимагають постiйного горiння. А не поодиноких, хоч навiть i частих спалахiв. У групi є на кого спиратися. Тi, хто не дає згаснути вогню,— актив, лiдери класу.

Група помiтно вiдрiзняється вiд iнших своєю iндивiдуальнiстю. Однак й буває важко до кiнця зiбрати свою волю, знайти в усьому спiльну мову, проявити наполегливiсть у подоланнi труднощiв, не завжди вистачає сили пiдкоритися колективним вимогам у деяких членiв групи, недостатньо проявляється iнiцiатива. Ми бачимо прояви активностi сплесками, та й то не в усiх.

«Червоні вітрила». Символ спрямованостi вперед, незаспокоєностi, дружньої вiрностi. Тут дiють за принципом: «Один за всiх, i всi за одного». Дружня участь i зацiкавленiсть справами один одного спiвпадають iз принциповiстю i взаємною вимогливiстю. До лiдерiв колективу йдуть за порадою, за допомогою, i вони безкорисливо надають її. У бiльшостi учнiв проявляється почуття гордостi за свiй колектив; усi переживають, коли колектив спiткає невдача. Група цiкавиться, як справи в iнших класах. Буває, що допомагає їм. Хоча група згуртована, але й може iнодi забракнути мужностi визнати свої помилки одразу.

«Палаючий смолоскип». Тiсна дружба, єдина воля, вiдмiнне взаєморозумiння, дiлове спiвробiтвицтво, вiдповiдальнiсть кожного не тiльки за себе, а й за колектив — головнi риси групи. (Результати повiдомлять аналiтики в кiнцi занять.)

7. Емоцiйна розрядка

Повiдомлення про iншi види класифiкацiй, типу «Спецназ», «Мавпяча зграя», «Бiлi й пухнастi», «Тераріум», «Болото».

8. Релаксацiя «Чарiвний сон»

9. Рефлексiя

НАШ КЛАС МОЖЕ ВРЯТУВАТИСЯ

Хiд роботи

Мета: пiзнання колективу, виконання творчих завдань, вироблення ефективних форм взаемодії в ходi виконання вправ; визначення форм поведiнки, якi допомагали чи заважали порозумiтися; визначення найвпливовiших учнiв груп; розвиток умiння доводити свою думку, слухати спiвбесiдника; сприяння пiдвищенню самооцiнки, розвитку творчих здiбностей учнiв.

1. Вправа «Я радий тобі»

2. «Подорож до Африки»

Уявiть собi, що ваш клас одержав нагороду — подорож до одного з екзотичних островiв Африки.
Ви пливете на кораблi, i раптом — катастрофа! Допоможуть врятуватися 3 шлюпки, в яких ви опинилися. У шлюпках є тiльки паперовi грошi й сiрники. А вам пропонуеться ще 15 речей. Ваше завдання: спочатку кожен сам, а потiм у групах проранжувати за ступенем необхiдностi цi речi вiд 1 до 15 мiсця (зачитати i пояснити список). На самостiйну роботу дається по 10 хвилин, а на групову — 15. У групах вибрати секретаря i спiкера.

Щоб досятти домовленостi в групах:
1. Утримуйтеся вiд захисту свого судження тiльки тому, що воно ваше. Пiдходьте до вирiшення задачi логiчно й об’єктивно.
2. Не поступайтеся своєю думкою тiльки для того, щоб досягти домовленостi, не намагайтеся будь-якими силами уникнути конфлiкту. Пiдтримуйте тiльки тi рiшення, з якими ви можете погодитися хоча б частково.
З. Утримуйтеся вiд таких методiв вирiшення конфлiкту, як голосування чи компроміс.
4. Розглядайте рiзнi думки як допомогу, а не як перешкоду.
Для того щоб вижити пiсля катастрофи, треба не тiльки дiстатися до берега, а ще й влаштувати життя на безлюдному островi. Творча група у визначеному складi буде створювати колаж, оповiдання про життя на островi i план порятунку, при цьому кожному учневi в класi необхiдно дати роль. (Ведучий роздає учням i творчiй групi друкованi завдання, матерiали для створення колажу.)
Творча група (яка складаеться з емоцiйних лiдерiв) працює за окремим столом.
Спiкери зачитують результати ранжування групами, всi уважно слухають i порiвнюють зi своїми особистими роботами.

На думку експертiв, потерпiлим в океанi бiльше за все необхiднi двi категорii предметiв: тi, якi слугують для привернення уваги, i тi, якi допомагають вижити до прибуття рятувальникiв.
1. Дзеркало для гоління. Важливе для сигналiзацiї повiтряним i морським рятувальникам.
2. Канiстра з соляркою. Важтлива для сигналiзацiї. Солярка може бути вилита на воду, запалена за допомогою паперових грошей i сiрникiв, буде привертати увагу рятiвникiв.
З. Канiстра з водою. Для тамування спраги.
4. Коробка з харчовим НЗ. Забезпечує основну їжу.
5. Пластикова плiвка. Використовується для збирання дощової води, забезпечує захист вiд стихiї.
6. Двi коробки шоколаду. Забезпечують резервний запас харчування.
7. Риболовнi снастi. Оцiнюються нижче, нiж шоколад, тому що в цiй ситуації «синиця в руках» краще, нiж «журавель у небi».
8. Нейлонова мотузка. Можна використовувавти для зв’язування спорядження, щоб воно не впало за борт.
9. Надувна подушка. Якщо хтось впаде за борт, вона може слугувати рятувальним спорядженням.
10. Репелент, який вiдганяє акул.
11. Спирт. Може бути використаний в якостi антисептика, в iнших випадках малоцiнний, оскiльки його вживання може викликати обезводнення.
12. Радiоприймач. Має незначну цiннiсть, оскiльки немає передавача.
13. Карти Тихого океану. Без iнших навiгацiйних пристроїв не принесуть користi. Для вас важливо знати не те, де знаходитеся ви, а де знаходяться рятувальники.
14. Протимоскiтна сiтка. У Тихому океанi немає москiтiв.
15. Секстант. Без таблиць i хронометра майже не має користi.

Обговорення за питаннями:
* Якi види поведiнки допомагали дiйти згоди?
* Якi заважали?
* Хто був  активний, хто не брав участi в обговореннi?
* Якi лiдерськi якостi проявлялись у грi?
* Хто впливав i чому?
* Якою була атмосфера в групi?
* Що вiдчував кожен учасник?
* Якi дії використовувалися для «просування» своїх думок?
* Як можна покращити процес прийняття групового рiшення? У кого особисте спiвпало з думкою групи? Спiвпало з думкою експертiв?
* Чи зумiли ви довести своє правильне рiшення до уваги групи?
* Чому нi?
* Як вдалося?
* Що  вiдчувають люди, думка яких спiвпала з думкою експертiв? У тих, хто наполiг на неправильному рiшеннi? Що заважало довести свою думку?
* Яким чином вам вдалося довести свою думку?

Питання до спiкерiв:
* Що вам заважало прислухатися до правильної думки?
* Чому не було почуто цiєї думки?
* Що сприяло сприйняттю думок iнших?
Ведучому треба проводити бесiду дуже уважно, вiдчуваючи настрої, щоб зробити висновки, а не посiяти ворожнечу в групах.

3. Презентацiя роботи творчої групи

Творча трупа презентує колаж, оповiдання, план порятунку та роль кожного у ньому.

Обговорення презентацii:
Чи згоднi ви з вiдведеними вам ролями?
 Якщо нi, то якi були б вашi варiанти?
Дякуємо емоцiйним лiдерам за їхнє бачення ролi кожного в класi (для психолога, класного керiвника ця вправа є психодiагностичною).

5. Релаксацiя «На березi моря»

6. Рефлексiя

МIЙ ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК


Мета: продовження вивчення динамiки внутрiшньогрупових вiдносин; сприяння подальшiй згуртованостi групи; розумiнню можливостей згуртованої групи i ролi однiєї людини в нiй; усвiдомленню унiкальностi кожної особистостi; набуття учнями вмiння децентрацiї корегування статусу «аутсайдерiв»;

Хiд роботи

1. Вправа «Імпульс»

Емоцiйне настроювання на спiльну роботу.

2. Вправа «Мiй капелюх трикутний»

Визначення КГЗ класу, сприяння навичкам дiяти разом, синхронно.

3. Методика «Незакiнченi речення»

Мета: дiагностика негативних i позитивних явищ у групi з метою подальшого пiдбору корекцiйних заходiв для тренiнгу; усвiдомлення проблем та переваг класного колективу.

Завдання: письмово закiнчити речення словами, якi першi спливуть у свiдомостi, особливо не задумуючись:
* Наш клас...
* Було б краще, якби у класi...
* Здружує наш клас...
* Заважає згуртованостi нашого класу...
* У нашому класi...
Узагальненi результати та їхнiй аналiз дасть психолог на наступному заняттi.

4. Гра «Переповнений автобус»

Мета: сприяння розвитку вмiння децентрацiї, корекцiя статусу «аутсайдерiв», усвiдомлення можливостей колективу i ролi кожного в його становленнi.
За дверi вийде один iз нас, а всi iншi грають роль пасажирiв у переповненому автобусi. Вам треба стати в дверях стiною i не впускати учасника, який хоче ввiйти, впродовж 1 хвилини. Звернiть увагу на свої думки i вiдчуття пiд час гри.
Гра повторюється декiлька разiв iз рiзними учнями. Бажано, щоб виходили й лiдери, й аутсайдери, i просто бажаючi.
Ми знаємо, що колектив буває не завжди правий. А чи голос кожного з нас має в групi якесь значення? Може привести до змiн? Щось пiдказати, вирiшити? Чи приймає наша трупа кожного свого учасника однаково привiтно? Чи кожному в класi комфортно?
* Що вiдчували учасники, якi намагалися ввiйти в «переповнений автобус»?
* Що вiдчував кожен, виконуючи роль пасажира? Чи хотiлося комусь змiнити правила гри?
* Чи хотiлося комусь впустити учасника? Чи не схоже це на явища, якi iснують у нашому колективi? Чи несете ви особисту вiдповiдальнiсть за цi явища? Чи можете ви особисто зробити внесок у виправлення ситуацiї?

5. Вправа «Мозкова атака»

Мета: визначити сильні i слабкi сторони групи.
Друзi! Є колектив i є особистiсть — це кожен iз нас. Кожна особистiсть унiкальна, необхiдна, важлива, цiнна. В основi будь-яких дiй кожної людини, як стверджують ученi, лежить позитивний намiр, бажання зробити якнайкраще. Чи приймаємо i чи розумiємо ми цiннiсть i намiри кожного в нашому колективi? Чим сильна згуртована група? Коли група стає слабкою? На ватманi фiксуємо вiдповiдi (10 хвилин).
Обговорення.

6. Письмова робота

Мета: спрямування думок учнiв на визначення конкретних справ, що покращать психологiчний клiмат у колективi.
Учні пишуть роботу за темою: «Чи можу я особисто зробити щось для покращення психологiчного клiмату в колективi?».
На жаль, не в кожному класi дають можливiсть людям бути прийнятими такими, як вони є. Може, таке явище iснує й у вас. Якщо ви когось вiдкидаєте, зневажливо ставитеся до когось, то замислiться, як важко цiй людинi подолати спротив групи, майже неможливо. Учасники гри вiдчули це на собi. І тому кроки назустрiч повиннi бути i з боку колективу, тобто кожного з вас, i з боку iншої сторони теж. Не закриватися й ображатися, а вирiшувати проблему в прямому спiлкуваннi. Отже, завдання кожному: задуматися, що вiн може зробити для покращення психологiчного клiмату свого класного колективу, як вiн може посприяти повноцiнному входженню кожного в колектив, чи не робить вiн протилежного по вiдношенню до когось з однокласникiв?
Читання робiт за бажанням. Обговорення.

8. Релаксацiя «3анедбаний сад»

9. Рефлексiя

НАШЕ МАЙБУТНЄ

Мета: сприяння виробленню навичок конструктивно вирiшувати конфлiкти, знаходити шляхи вдосконалення форм i методiв спiлкування, вмiнню аналiзувати, робити висновки; сприяння розвитку творчих здiбностей.

Хiд роботи

1. IIсихологiчне настроювання. Вправа «Хвиля»

2. Вправа «Груповий малюнок»

Мета: Порiвняти груповий малюнок першого заняття з малюнком пiдсумкового, простежити динамiку групових настроїв групи вiд першого до останнього заняття.

3. Психодiагностика

Мета: одержати данi для порiвняння на початку i в кiнцi занять; одержати кiлькiснi і якiснi данi про результати корекцii.
Зараз ми проведемо невеличке повторне голосування. Iснує така думка, що на формування колективу впливають певною мiрою рiзнi люди: батьки, вчителi, класний керiвник, актив класу, психолог, органiзатор позакласної роботи, самi учнi. Отже, ми зараз проголосуємо щодо ролi кожного з них у формуваннi та впливi на згуртованiсть колективiв (див. табл. с. 3.). Аналiтики порiвнюють данi обох голосувапь i роблять висновки, якi повiдомлять у кiнцi заняття.

4. Визначення груп

Клас поділяється на групи, кожна з яких матиме своє завдання.
4 учнi (2 дiвчинки й 2 хлопцi) — програвання ситуацiй.
6 учнiв — складання плану роботи класу (для пiдвищення групової згуртованостi й полiпшення сприятливостi психологiчного клiмату).
Аналiтики пiдбивають пiдсумки, готуються до виступу.
1 учень пише поезiю про клас, дружбу в ньому. Група учнiв, яка залишилася без завдань, працює з ведучим.

5. Вправа «3акiнчи думку»

Мета: па пiдсумковому заняттi звернутися до народноi творчостi, яка орiєнтується на високi моральнi цiнностi; дати можливiсть пасивним, боязким учням проявити себе, вiдчути радiсть успiху, досягнення.
Група учнiв, яка ще не має завдання, працює над закiнченням розпочатих речень. Правильна вiдповiдь — 1 бал групi, неправильна — 1 бал ведучому.
1. Друзi пiзнаються в бiдi.
2. Одна голова добре, а двi — краще.
З. Старий друг кращий за нових двох.
4. Дружба дружбою, а служба — службою.
5. Поганий мир краще доброї сварки.
б. З ким поведешся, вiд того й наберешся.
7. Один у полi не воїн.
8. З другом i в вогонь, i в воду.
9. Дружба у вогнi не горить i в водi не тоне.
10. Скажи, хто твiй друг, i я скажу, хто ти.
11. Друга шукай, а знайдеш — тримай.
12. Одяг кращий новий, а друг — старий.
13. Нових друзiв наживай, а старих не забувай.
14. Приятелiв тьма, а друга нема.
15. Одна головешка i в печi гасне, а двi i в полi горять
16. Коли помиляєшся — друг сперечається, а недруг пiдтакує.
17. Погане товариство й доброго чоловiка зiпсує.
18. Згода будує, а незгода руйнує.

6. Вправа «Ситуація»

Необхiдно ввiйти в роль i програти з парою ситуацiю (голосно, артистично), закiнчивши діалог-суперечку (додати по 2—3 реплiки) вирiшенням проблеми, помирившись. Бажане позитивне вирiшення на користь обох.
Питання до учасникiв, пропозицiї та варiанти глядачiв. (Бажано розбирати ситуації актуальнi в класi.)

Ситуацiя
1-ша подруга. Я з тобою бiльше дружити не буду!
2-га подруга. Це чому ж?
1-ша подруга. Та тому, що ти дружиш ще й з Катькою!
2-га подруга. Ну то й що? З тобою я теж дружу, як i ранiше.
1-ша подруга. Не треба менi. Ти можеш й усi секрети розповiсти, обговорювати мене...
Ситуація 2
1-й товариш. Я, з тобою не дружу.
2-й товариш. Чому?
1-й товариш. Списувати не даєш. А ще другом називаєшся.
2-й товарищ. Я ж хочу, щоб усе було справедливо...

7. Пропозиції

Мета: зiбрати пропозицiї, iдеї щодо згуртування класу; сприяти усвiдомленню причетностi до спiльної дiяльностi в групi.
Друга група висловлює пропозицiї щодо заходiв, якi допоможуть здружити клас. Необхiдно написати якомога бiльше iдей, побажань, пропозицiй, що треба зробити, щоб клас став дружнiшим, згуртованiшим (для допомоги класному керiвнику, активу в органiзацiї роботи нашого класу) Це можуть бути iдеї щодо громадської роботи, розподiлу доручень, проведення заходiв (вкажiть якi і їхню приблизну тематику), свят, вечорiв, родинних заходiв, конкурсiв, подорожей тощо.
Усi разом доповнюють список.

8. Вправа «Подарунок Всесвiту»

Мета: сприяти роздумам учнiв над актуальним станом своїх вiдносин з оточуючими.
Необхiдно вибрати свою пораду iз загалу, сприйняти її як подарунок Всесвiту, пораду з ноосфери саме для вас. Обдумайте її, скажiть, згоднi з нею чи нi, чи принесла порада вам користь.
1. Пам’ятай: чим бiльше береш вiд iнших, тим бiльше треба бути готовим вiддати.
2. Якщо ти ставишся до людей по-доброму, не намагаєшся пакостити чи ображати — у тебе завжди знайдуться однодумцi, якi при бажаннi стануть справжнiми друзями.
3. Не потрiбен менi друг, який видозмiнюється зi мною, який повторює кожен мiй рух. Це робить набагато краще моя тiнь. (Плутарх)
4. Дружба повинна будуватися на повноправних вiдносинах.
5. Володiти собою настiльки, щоб поважати iнших, як самого себе, i поводитися з ними так, як ми бажаємо, щоб iз нами поводилися, — ось що можна назвати вченням про любов до ближнього. Вище цього немає нiчого. (Конфуцiй)
6. Якщо ти виявиш справжнiй iнтерес до свого сусiда (сусiдки) по партi, однокласника (однокласницi), то тобi вiддячать тим же. Якщо твiй однокласник побачить, що ти потребуєш його допомоги, вiн із радiстю зробить для тебе все можливе.
7. Друзi повиннi дiлити мiж собою не тiльки проблеми, а й радощi.
8. Якщо ти хочеш мати друзiв i бути бажаним гостем у всiх компанiях, потрiбно навчитися думати не тiльки про себе, а й про iнших.
9. Людина, яка вiддiляє себе вiд iнших, забирає в себе щастя.
10. Найдосконалiший iз людей той, хто любить усiх iнших i робить їм добро без розбору, хорошi вони, чи поганi. (Мухаммед)
11. Люди, якi вмiють тримати язик за зубами, частiше за все виявляються дуже надiйними друзями
12. До будь-якої людини можна знайти пiдхiд, кожну можна зрозумiти, але тобi вибирати — з ким дружити по-справжньому.
13. Потрiбно зрозумiти і прийняти для себе за правило один мудрий вислiв: неможливо подобатися всiм.
14. Можливо, ти не зможеш налагодити дружнi вiдносини з усiма однокласниками, але постарайся вести себе миролюбно, приваблювати до себе своєю вiдкритiстю і терпимiстю до чужих недолiкiв, тому що iдеальних людей не iснує.
15. Намагайся зберiгати доброзичливi відносини з усiма однокласниками, не ображай нiкого (бо це — твоя родина), але спiлкуйся більше з тими, хто тобi подобається.
16. Коли береш у когось на деякий час його рiч, дякуй, вiддавай позичене вчасно, а у вiдповiдь не будь жадiбним, дiлись своїм.
18. Якщо вказуєш на недолiки товариша — зараз же пропонуй i способи їх виправлення. Роби це доброзичливо і тактовно.
19. Дружба — це не тiльки можливiсть «поплакатися в жилетку»  товариша, а й обов’язок запропонувати свою «жилетку», коли в товариша настануть важкi днi.
20. Якщо ти не можеш прямо, вiдверто, навiть рiзко сказати другу все, що ти думаєш про нього, про його вчинки, або вислухати вiд нього таку ж правду про себе, значить, ви не вiрите по-справжньому один одному, не розумiєте i не поважаєте один одного. (I. Гончаров)
21. Пам’ятай, що друг — це дуже близька людина, яка довiряє тобi найтаємнiше, але ти не маєш права обговорювати його проблеми з iншими.
22. Не ображайся, коли друг не може вирiшити твою проблему. Інодi навiть дорослим не вдається допомогти, i проблема вирiшується тiльки з часом. Тому не нервуй даремно.
23. Дружба не дає права користуватися талантами товариша безкiнечно та задарма.
24. Пам’ятай: чим бiльше береш вiд iнших, тим бiльше треба бути готовим вiддати.

9. 3мiни тему

Змiнити тему першого заняття на ту, яку учнi вважають точнiшою i милозвучнiшою.

10. Поезiя

Учень читає вiрш, написаний про клас.

11. Пiдбиття пiдсумкiв аналiтиками

12. Слово психолога

Повiдомлення про згуртованiсть класу, сприятливiсть психологiчної атмосфери та перспектив їхньото покращення за допомогою занять.

13. Притча «Про рай та пекло»

14. Рефлексiя

 

Приєднані документи:

Дружній клас
Переглядів: 178
Дата публікації: 20:58 17.09.2017