Координація

Як будь-яка дорога починасться з перших крокiв, а будь-яка будова «фундаменту» , так i становлення людської особистостi бере початок iз сiм’ї.

У державнiй нацiональнiй програмi «Освiта. Україна ХХI столiття» - серед прiоритетних напрямiв реформування освiти зазначено, що в основу нацiонального виховання мають бути покладенi такi чинники: принцип єдностi сiм’ї та школи, наступностi та сладкоємностi поколiнь, оргавiзацiя родинного виховання та освiти як важливої ланки виховного процесу; забезпечення педагогiчної просвiти батькiв. В. Сухомлинський стверджував: ,,У сiм’ї шлiфуються найтоншi гранi людини-громадянина, людини-трудiвника, людини-культурної особистостi”

Вплив сiм’ї на дитину унiкальний, а багато в чому й незамiнний. У сiм’i особистiсть формується в природнях умовах, вихователi тут — найближчi й найдорожчi для дитини люди, з якими нона постiйно спiлкується та яким цiлковито довiряє.

Саме в сiм’ї дитина пiзнає навколишнiй свiт, тут вiдбувається її громадянське становлення, формується свiтогляд, нацiональний дух, естетичнi смаки, засвоюються моральнi цiнностi. У родинному вихованнi забезпечується духовна єднiсть поколiнь, збереженяя родинних традицiй, сiмейних релiквiй, вивчення родоводу.

Також у нацiональнiй програмi «Освiта. Україна ХХI столiття» зазначено, що «...на етапi раннього родинного виховання батьки покликанi створити умови для повноцiнного фiзичного та психологічного становления особистостi; вони повиннi забезпечити дитинi почуття захищеностi, рiвноваги, довiри, сформувати активне, зацiкавлене ставлення до навколяшнього свiту. Сiм’я - несе повну вiдповiдальнiсть за розвиток, виховаяня i навчання своїх дiтей».

Отже, саме сiм’я має створити-для дитини унiкальне середовище любовi, довiри, розумiння, особливий свiт, який складатиметься з очiкувань, мрiй, планiв на майбутнє.

Успiшне виконання цих завдань залежать вiд взаємодiї навчального закладу i сiм’ ї у вихованнi молодого поколiння, вiд забезпечення системного пiдходу до роботи з батьками.

У суспiльствi родина i школа спiльно вирiшують загальнi задачi виховання щасливої людини, вони разом несуть перед суслiльством вiдповiдальнiсть за це. А. С. Макаренко писав: «Я майже не чув, щоб батьки говорили: «Ми повиннi виховувати, навiщо школа заважає?». І я не чув, щоб педагог сказав: «Школа повинна виховувати, навiщо родина заважає?». Навпаки школа вимагає, щоб батьки виховували свох дiтей, а батьки чекають цього вiд школи. Обопiльнi претензiї i повиннi бути спiльними зусиллями. Але цi спiльнi зусилля тодi можуть привести до бажаних результатiв, коли родина знає, що робить школа, а школа знає, у яких конкретних умовах i як виховуються дiти в кожнiй родинi. Це дозволяє школi правильно керувати сiмейним вихованням, направляти його. В умовах будь-якого суспiльства всi дiти охопленi суспiльним вихованням, але значення родини не применшується, навпаки, її виховна роль зростає, наближаючись до рiвня суспiльного, котре здiйснюється спецiальними педагогiчними установами.

Дорослi члени родини беруть участь не тiльки в продуктивнiй працi, але й у суспiльнiй роботi; дiти не тiльки навчаються у колективi однолiткiв, але i виконують доручення. Це змiнює вигляд родини, характер сімейних вiдносин, розширює iнтереси i соцiальнi зв’язки, завдяки чому дитина входить у контакт iз рiзними людьми i явищами життя.

У наших умовах у правильному вихованнi пiдростаючого поколiння зацiкавлене все суспiльство. Робота школи з родиною мiстять у собi педагогiчну освiту батькiв, залученяя їх до особистої участi в дiяльностi шкiльного колективу, органiзацiю єдиної системи впливу на дитину в школi i родині.

Велику участь вiдiграють лекції для батькiв. Однiєю з форм iндивiдуальної роботи з батьками є консультацiї. Перевага консультацiї в тому, що i iндивiдуальна бесiда вчителя з батьками дає можливiсть з’ясувати бiльш докладно не тiльки факт поведiнки дiтей, але й умови життя родини, труднощi або помилки у вихованні.

У спілкуванні вчителiв з батьками головне — спiльне рiшення виховних задач, пошук найкращих засобiв впливу на дитину. Тому дуже важлива i потрiбна тут атмосфера взаємної довiри, загальної турботи про спiльну справу.

Школа є центром, що органiзовує i направляє не тiльки дiяльнiсть родини, але i громадськостi щодо виховання дiтей.

Дружна спiльна робота школи, родини, громадськостi забезпечує успiх вховання пiдростаючого поколiння.

Приєднані документи:

Координація
Переглядів: 87
Дата публікації: 21:45 17.09.2017