Науково-методична діяльність | Потреба у здоровому способі життя
Потреба у здоровому способі життя

Компетентнiсть людини — це загальна життєздатнiсть, що базується на знаннях, досвiдi, цiннiсних орiєнтацiях, здiбностях.

Бути компетентним означає вмiти мобiлiзувати власний творчий потенцiал у конкретнiй життєвiй ситуацiї. Формування здоров’язберiгаючих компетентностей для учнiв с однiєю з основних життевих компетентностей, що забезпечує здоров’я та життя дитини.

Конституцiя України визнає життя та здоров’я людини за найвищу соцiальну цiннiсть. Згiдно iз Основним законом держава несе вiдповiдальнiсть перед людиною за свою дiяльнiсть та зобов’язана ефективно вирiшувати завдання виховання здорового поколiння, вiд чого в значнiй мiрi залежить соцiально-економiчний розвиток суспiльства i держави.

Зараз нiхто не вiдштовхує думку про те, що за молоддю майбутнє, що саме ця категорiя населення призведе до позитившх перетворень у суспiльствi. Але поряд з тим вочевидь стає залежнiсть ефективностi використання цього потенцiалу вiд рiвня здоров’я молодого поколiння, його способу життя.

За даними Iнституту гiгiєни та медичної екологiї iм. О.М. Марзєєва, на сьогоднiшнiй день 90% учнiвської молодi мають вiдхилення у здоров’ї та бiльше 50% - незадовiльву фiзичну пiдготовку. Здоров’я закладаеться ще до народження, у ранньому дитинствi та дошкiльному вiцi, а формусться та стабiлiзусться в перiод навчання у школi. Аналiз офiцiйних даних свiдчить про негативнi тенденцiї, якi характеризують стан здоров’я молодi.

В сучасних умовах рiвень культури суспiльства не можна уявити без культури здоров’я людини. Навчання здоров’ю повинно сприяти формування культури здоров’я, яка є невiд’ємною частиною культури суспiльства. Невiд’ємною частиною культури здоров’я є поiнформованiсть з питань здоров’я та здорового способу житгя. Навчання питанням здоров’я, культури здоров’я, використання здоров’язберiчаючих технологiй як основного iнструменту педагогiчної роботи складають єдину цiль — шлях до здоров’я.

Шкiльна програма мiстить спецiальнi предмети (фiзична культура та основи здоров’я) основною метою яких с формування здоров’я зберiгаючих компетентностей учнiв, але i на iнших предметах i у позакласнiй та виховнiй роботi слiд придiляти увагу формуванню потреби у здоровому способi життя.

Велику роль у формуваннi вищезгаданих компетентностей вiдiграє виховання в сiм’ї. 50 -60 % здоров’я дитини формується у родинi. Кожна сiм’я — це маленький колектив. Саме тут людина набуває знань, умiнь i навичок опанування фiзичної культури. Фiзична грамотнiсть батькiв, умiння правильно органiзувати фiзичне виховання i здоров’я, змiстовний спосiб житгя — це обов’язкова передумова того, щоб дiти росли духовно та фiзично досконалими, щоб фiзична культура займала належне мiсце в побутi i в суспiльствi загалом.

На завершения варто сказати, що в нашiй школi у навчально-виховному процесi ефективно впроваджусться мотивацiя учнiв до формування власних здоров’язберiгаючих технологiй. Але, нажаль, не значна частина учнiв школи свiдомо розумiс власну потребу у формуваннi здоров’язберiгаючих технологiй, зокрема здоровий спосiб жиггя, духовний, фiзичний та моральний розвиток особистостi.

Приєднані документи:

Потреба у здоровому способі життя
Переглядів: 85
Дата публікації: 22:00 17.09.2017