Науково-методична діяльність | Робота з батьками дитини
Робота з батьками дитини

Допомога дитинi з проявами агресії в поведiнцi немислима без спiвпрацi з батьками. Адже вимоги вчителя та батькiв мають бути узгодженими. Залучити батькiв на свою сторону буває нелегко. Інодi їм не вистачає вiдповідальностi, iнодi — психологiчної культури, iнодi — бажання що-небудь змiнювати.

Завдання вчителя полягає в тому, аби знайти можливостi для подолання нерозумiння батьків. Для цього вiн вiдвiдує дитину вдома, вивчає стиль життя сiм’ї, проводить дiагностичну роботу, органiзовує для батькiв лекцiї, бесiди, тренiнги, семiнари, залучаючи до допомоги фахiвцiв у сферi агресiї. Як цю роботу здiйснювати? Ми наводимо лише деякi методичнi матерiали та тести, якi можугь допомогти вчителю в цiй роботi.

Завдання для бесiди з батьками агресавної дитини:

1 Чи характернi для дитини вибухи гнiву?

2. Якi особливостi раннього розвитку дитини?

3. У сiм’ї є iншi дiти? Як складаються взаємини мiж ними?

4. Чи часто в сiм’ї вiдбуваються конфлiкти?

5. Дитина часто порушує правила?

6. Чи може дитина стримувати себе в ситуацiї гнiву?

7. Дитина любить ламати iграшки?

8. Вона сердиться, коли їй здасться, що iншi насмiхаються з неї?

9. Чи не здається, що iнодi у дитини виникає бажання зробити щось погане, аби шокувати iнших?

10. У; вiдповiдь на вашi розпорядження дитина iнодi робить усе навпаки?

11. Дитина сприймає себе як самостiйну, рiшучу?

12. Дитина легко пускає в хiд кулаки?

13. Дитина емоцiйно нечутлива до проблем iнших?

14. Дитина боїться невдач?

15. Дитина тривожна, часто буває роздратована?

16. Дитина любить дивитись агресивнi передачi по телевiзору?

17. Дитина просиджує довго за комп’ютером, граючи в агресивнi iгри?

18. Дитина заздрить iншим?

Критерії за яками можна виявити агресивну дитину.

Поставте вiдмiтку у графi «часто» чи «рідко» навпроти кожного судження. Пiдрахуйте кiлькiсть вiдповiдей «так». Якщо чотири iз восьми критерiїв часто проявляються у дитини впродовж пiвроку, то, швидше за все, дитина агресивна.

(Критерії виявленая агресивної дитини, розробленi О.Лютовою, Г.Монiною.)

Тест « Неiснуюча тварина»

Цей вiдомий тест належить до проективних. Зазвичай як єдиний метод дослідження вiн не використовується. Цей тест потребує поєднання з iншими методами. Для досвiдченого педагога цей оригiнальний i відносно простий метод може бути досить iнформативним. Крiм того, цей тест не викликає настороженостi дитини.

Інструкцiя. Придумайте та намалюйте неiснуючу тварину та назвiть її неiснуючою назвою. Аркуш паперу найкраще взяти бiлий або ледь кремовий, не глянцевий. Користуватися слiд олiвцем середньої м’якостi.

Показники та iнтерпретацiї

Розмiщенвя малюнка на листку. В нормi малюнок розташоваиий у серединi аркуша. Розмiщення малюнка ближче до верхнього краю листка (чим ближче, там бiльш виражено) трактується як висока самооцiнка, як незадоволення своїм становищем у соцiумi i високий рiвень домагань.

Положения малюнка в нижнiй частині — зворотна тенденцiя: невпевненiсть у собi, низька самооцiнка, пригнiченiсть, нерiшучiсть, низький рiвень домагань. Якщо малюнок змiщено влiво — iмпульсивнiсть, схильнiсть до практичної дiяльностi, вправо — рацiоналiзм, схильнiсть до аналiзу, непрактичнiсть.

Центральна частина фiгури тварини (голова або деталь, що замiнює її.

Голова повернута вправо — стiйка тенденцiя до дiяльностi, дiєвостi: майже все, що планується — здiйснюється або починає здiйснюватися.

Голова повернута влiво — тенденцiя до рефлексii, роздумiв. Це не людина дії: лише незначна частина задумiв реалiзується.

Положения «анфас», тобто голова спрямована в бiк малюючого (на себе), трактується як егоцентризм.

На головi розташованi деталi, вiдповiднi органам вiдчутгя — вуха, рот, очi. Значения деталi «вуха: зацiкавленiсть в iнформацii, схильнiсть уважно стежити за тим, що дiється довкола.

Відкритий рот разом з язиком за вiдсутностi вимальованостi губiв трактується як висока мовна активність. У поєднаннi з вимальованими губами — чуттєвiсть. Відкритий рот без вимальованих язика та губiв трактується як схильнiсть виникнення страху. Рот iз зубами — вербальна агресiя (у бiльшостi випадкiв захисного характеру).

Особливого значення надають очам. Це символ властивого людинi переживання страху. Широко вiдкритi, з добре промальованою райдужною оболонкою очi — переживання страху, тривожностi; закритi — труднiсть у спiлкуваннi, безпомiчнiсть. Вії частiше малюють тi, кто уважний до своєї зовнiшностi.

Збiльшений (у вiдповiдностi з фiгурою загалом) розмiр голови свiдчить про те, що автор малюнка цiнує ерудицiю, схильний до рефлексiї. Мала голова — недооцiнка значения iнтелекту.

На головi також бувають розташованi додатковi деталi. Наприклад, роги символiзують захист, агресiю. Кiгтi, щетина, голки свiдчать про характер цiєї агресії. Пiр’я — про тенденцiю до демонстративностi. Грива, вовна, подоба зачiски — про чуттєвiсть, пiдкреслення своєї статi.

Несуча частина фiгури (ноги, лапа, iнколи постамент). Значущiсть цiєї частини щодо розмiрiв усiєї фiгури свiдчить про обдуманiсть, рацiональнiсть у прийняттi рiшень; незначущiсть — про поверховiсть суджень, легковажнiсть у висновках.

Частини, що пiднiмаються над рiвнем фiгури. Можугь бути функцiональними або слугувати прикрасами: крила, додатковi ноги, щупальця, деталі панцира, пір’я, бантики тощо. Функціональні вказують на закцентованiсть функцiї вiдповідної деталi. Деталi-прикраси — на демонстративнiсть, схильнiсть звертати на себе увагу оточуючих.

Хвiст. Виражає ставлення до власних дiй (направлений вправо) або думок (направлений влiво). Позитивне або негативне забарвления цього ставлення виражене спрямуванням хвоста вгору (впевнено, позитивно, бадьоро) або вниз (невдоволення собою, сумнiв у власнiй правотi, жалкування про зроблене, сказане, каятгя).

Контури фiгури. Аналiзуються за наявнiстю або вiдсугнiстю виступiв (типу щитiв, панцирiв, голок) та товщиною лiниї контуру. Кiлькiсть виступiв указує на потребу в самозахисті. Старанна промальовка контуру, (щтриховка, потовщення лiнiї — також на потребу в самозахистi. Спрямованiсть захисту: верхнiй контур — захист від тих, хто стоїть вище (батьки, вчителi iнш.); нижнiй контур — вiд тих, що внизу (насмiшок, невизнания, вiдсутностi авторитету в пiдлеглих, страх осуду); справа — захист iз приводу дiялъностi, злiва — захист власної думкя.

Загальна енергiя. Оцiнюється кiлькiсть зображень деталей. Чим бiльше скдадових частин та елементiв (окрiм найбiльш необхiдних), тим вищий рiвень енергiї. В iншому випадку маємо економiю енергії (в’ялiсть, виснаженiсть). Про економiю енергії свiдчить i характер лiнії — у цьому разi вона слабка, павутиноподiбна, дослiджуваний нiби водить олiвцем по паперу, не притискуючи його. Протилежний же характер лiнiй (товста з притиском) — не є свiдченям енергiї, а вказує на тривожнiсть. Слiд звернути увагу на рiзко продавленi лiнії, видні навiть на зворотнiй сторонi аркуша (судорожний, високий тонус м’язiв малюючої руки) — рiзка тривожиiсть. Звернути увагу також на те, яка деталь, який символ виконаний таким чином (тобто до чого прив’язана тривога).

Тематичнi тварини подiляються на загрозливих (на зразок вовка), тих, що уникають контакту (заєць, бiлка) та нейтральних (мураха, слимак) i характеризують позицiю автора малюнка. Це ставлення до власної персони та свого уявлення про своє мiсце у свiтi, свого роду ідентифiкацiя себе за значущiстю (із зайцем, слоном, собакою тощо). Намальована тварина представляє того, хто її намалював. Уподiбнення намальованої тварини людині, починаючи з її прямої ходи на двох лапах (замiсть чотирьох чи бiльше), i закiнчуючи одяганням у людську одежу (штани, спiдницi, банти, платгя), а також подiбнiсть морди до обличчя, лап до рук — свiдчить про iнфантильнiсть, емоцiйну незрiлiсть (вiдповiдно до ступеня вираженостi олюднення тварини).

Ступiнь агресивностi виражений кількiстю та характером кутiв на малюнку, незалежно від їх зв’язку з тiєю чи iншою деталлю зображення. Прямi символи агресії — кiгтi, зуби, дзьоби. Слiд звернуги увагу також на заакцентованiсть сексуальних ознак — вим’я, сосків, грудей при людиноподiбнiй фiгурi та iн. Це — ставлення до статi аж до зосередження особливої уваги на проблемi сексу.

Фігура кола (особливо нічим не заповненого) символізує та виражає тенденцію до замкнутості, закритості свого внутрішнього світу, небажання давати відомості про себе оточуючим. Варто звернути увагу на випадки вмонтування механічних частин у тіло тварини - постановка тварини на постамент, тракторнi чи танковi гусеницi, прикрiплення до голови пропелера, вмонтування в око електролампи, в тiло та кiнцiвки тварини клавiш, антен тощо. Це спостерiгається частiше у схильних до шизофреній.
Творчi можливостi вираженi зазвичай кiлькiстю поєднаних у фiгурi елементiв. Так, банальнiсть, вiдсутнiсть творчого початку виливаються у форму вже готової, iснуючої тварини (люди, конi, собаки, свинi, риби), до якої лише прилаштовується деталь, щоб намальована тварина стала неiснуючою (кiшка з крилами, риба з пiр’ям, собака з ластами тощо). Оригiнальнiсть виражається у формi побудови фiгури з елементiв, а не цiлих заготовок.
Назва може виражати рацiональне поєднання смислових частин («лiтаючий заєць», «бегекот», «мухожер» тощо). Такий варiант — словотворення з книжково-науковим, iнодi латинським суфiксом або закiнченням (наприклад, «ратотелiус» ). Перше — ознака рацiональностi, конкретної установки при орiєнтації та адаптації; друге ознака демонстративностi (власного розуму, ерудиції, знань).

Однак найголовнiше, що мусить мати вчитель, який працює з поведiнковою агресiєю, це надiя. Немає абсолютно переконливих наукових доказiв того, що агресiї уникнути неможливо. Однак, є немало протилежних що агресивну поведiнку можна попередити чи, у крайньому разi, зменшити частоту її проявiв. Цiнностi, протилежнi агресiї й насильству, можугь виступити сильним засобом, здатним їх зупинити.

 

Приєднані документи:

Робота з батьками дитини
Переглядів: 74
Дата публікації: 22:03 17.09.2017